Keslev 21, 5772

Triennial Torah Readings for Keslev 21, 5772

D’barim (Deut.) 15:7 -16:17

Ashlamatah: Amos 8:4-10 + 9:13-15

Psalm 119:137-176

N.C.: Mark 15:16-21